Elektronisk forskningslogg (ELN)

Elektronisk forskningslogg ELN er et IKT-verktøy som skal sørge for enhetlig dokumentasjon av sporbarhet og kontroll av forskning på laboratoriet, herunder sporing av biologisk materiale i en fryser. Dokumentasjonen består eksempelvis av metodebeskrivelser, protokoller og referanser (henvisninger til hvor publikasjoner, rådata, patenter, etc. ligger lagret). Den omfatter også resultater fra eksperimenter og utsnitt av data som er nødvendig for å garantere oppbevaring og integritet av de opprinnelige forskningsdataene. ELN skal tilbys forskningsprosjekter som tilhører et helseforetak i Helse Sør-Øst.
 
ELN kan brukes som sporingsløsning for forskningsbiobanker ved alle HF i HSØ. Her finnes en brukerveiledning for å komme i gang.