Utlysning av sentrale stimuleringsmidler for 2024 til forskningsbiobanker

Oslo universitetssykehus lyser ut sentrale stimuleringsmidler for 2024. 2 millioner kroner er avsatt strategisk satsning på store forskningsbiobanker. Søknader sendes forskningsleder i egen klinikk innen 1. desember. 

Rammer og frister

Total ramme: 2 mill. kroner.

Søknadsbeløp pr biobank: inntil 500 000 kroner per biobank til driftstiltak .

Utfylt skjema sendes klinikkens forskningsleder med frist 1.desember 2023. Forskningsleder i klinikk kvalitetssikrer søknadene som sendes til Fagråd for forskningsbiobanker ved Turid Eide: tureid@ous-hf.no, med frist 10. desember 2023.

Last ned søknadsskjema

Kriterier som vektlegges:

  • samling av forskningsbiobanker innen en klinikk eller klinikkovergripende biobanker
  • planer for videre drift etter støtteperioden
  • omlegging til elektronisk sporingsløsning eBiobank
  • tilpasning til automatisert lagring

Økonomiske betingelser:

Tildelingen vil gjelde for 2024. Det blir ikke tildelt midler til drift av forskningsbiobankene utover ett år. Det tildeles heller ikke midler til investeringer/utstyrsanskaffelser/ombygginger (jf. gjeldende investeringsgrense, dvs. kostnad over 100 000 kroner inkl. installasjon og MVA, og mer enn tre års levetid).